LPS domes sēdē izskatīs MK un LPS 2008.gada domstarpību un vienošanās protokolu25/09/07

Trešdien, 26.septembrī, pulksten 11 Rīgas domes sēžu zālē notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) domes sēde, kurā tiks izskatīts Ministru kabineta (MK) un LPS 2008.gada domstarpību un vienošanās protokola projekts un piedalīsies Ministru prezidents Aigars Kalvītis un finanšu ministrs Oskars Spurdziņš.

LPS dome lems par to, vai LPS priekšsēdim Andrim Jaunsleinim šādu protokolu parakstīt vai neparakstīt. MK un LPS domstarpību un vienošanās protokols ir valsts budžeta likumprojekta paketes neatņemama sastāvdaļa, un bez tā parakstīšanas valsts budžeta likumprojektu Saeimā iesniegt nevar.

Pirmdien, 24.septembrī, Ministru kabineta komitejas (MKK) paplašinātajā sēdē, izskatot Ministru kabineta (MK) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2008.gada domstarpību un vienošanās protokola projektu, Ministru prezidents Aigars Kalvītis un ministri nevienā domstarpību punktā neatbalstīja LPS prasības pēc finansējuma. Tā vietā Aigars Kalvītis aicināja atbildīgās ministrijas sadarbībā ar LPS līdz 2008.gada valsts budžeta likumprojekta iesniegšanai MK sagatavot un iesniegt arī grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kuru prasību izpildei pašvaldībām no valsts budžeta 2008.gadā netiek paredzēts finansējums.MKK paplašinātajā sēdē MK un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) palika katra pie sava viedokļa par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārdali 2008.gadā. LPS prasa palielināt IIN daļu pašvaldībām no 79% uz 84,5% sakarā ar minimālās algas, ar IIN neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādājamajiem ieplānoto palielinājumu. Turpretī MK plāno arī nākamgad palikt pie pašreizējā IIN sadalījuma: 79% pašvaldību un 21% valsts budžetā.Pēc LPS apkopotajiem datiem pašvaldību un to iestāžu darbiniekiem, kuru bruto mēneša darba samaksa šobrīd ir mazāka vai vienāda ar 160 latiem, darba samaksas palielināšanai nepieciešami 25,6 miljoni latu. Šai summai pieskaitot pašvaldību papildu izdevumus normatīvo aktu izpildei valsts nepiešķirtā vai daļēji piešķirtā finansējuma dēļ, pašvaldību kopējie papildu izdevumi saskaņā ar MK un LPS 2008.gada domstarpību un vienošanās protokolu ir 132,78 miljoni latu. To skaitā no valsts budžeta netiek paredzēts nepieciešamais finansējums: mācību grāmatu iegādei – 1,17 miljoni latu; pašvaldību publiskajām bibliotēkām latviešu oriģinālliteratūras iegādei – 0,09 miljoni latu; finansējums pašvaldību publiskajām bibliotēkām MK noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” izpildei – 0,87 miljoni latu; izglītības programmu un izglītības iestāžu akreditācijas un atestācijas procesa organizēšanai – 0,11 miljoni latu; dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem – 14,90 miljoni latu; finansējums dzīvokļa jautājumu risināšanai – 8 miljoni latu; to īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldei, kurām nav valsts pārvaldes institūcijas, – 74,6 miljoni latu; publisku izklaides un svētku pasākumu apdrošināšanai – 0,83 miljoni latu; finansējums vienreizējam pabalstam bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kā arī pabalsts ikmēneša izdevumiem – 1,71 miljons latu; finansējums pabalstam ikmēneša izdevumiem, ja bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni turpina studijas augstākās izglītības iestādē, – 0,22 miljoni latu; speciālista nodarbinātības jautājumos algošanai – 2 miljoni latu; invazīvo sugu apkarošanas organizēšana un koordinēšana – 2,68 miljoni latu.MKK sēdē Ministru prezidents Aigars Kalvītis pašvaldības aicināja IIN 2007.gada pārpildi, kas pašvaldību budžetos tiek prognozēta 94,4 miljonu latu apmērā, neiztērēt šogad, bet novirzīt 2008.gada izdevumu segšanai. Taču pēc LPS aprēķiniem pat tad, ja visa šī pārpilde tiktu novirzīta pašvaldību papildu izdevumu segšanai 2008.gadā, pašvaldībām vēl pietrūks 38,38 miljoni latu (132,78 mīnus 94,4 ir 38,38).Pašvaldību nodokļu, nenodokļu ieņēmumus un ieņēmumus no maksas pakalpojumiem kopā 2008.gadā (pie 79% IIN ieņēmumu daļas pašvaldību budžetos) MK prognozē viena miljarda 17,14 miljonu latu apmērā, tai skaitā nodokļu ieņēmumus 874,64 miljonu latu apmērā: IIN – ne mazāk kā 794,74 miljoni latu (Valsts kases sadales kontā – 420,92 miljoni latu; tieši Rīgas domes budžetā – 330,13 miljoni latu; tieši Liepājas pilsētas budžetā – 25,61 miljons latu un tieši Ventspils pilsētas budžetā – 18,08 miljoni latu); NĪN – 68,71 miljons latu (NĪN par zemi – 33,74 miljoni latu un NĪN par ēkām – 34,97 miljoni latu); NĪN parādu maksājumi – 3,50 miljoni latu; iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm – 7,69 miljoni latu. Nenodokļu ieņēmumus pašvaldībās 2008.gadā FM prognozē 46 miljonu latu apmērā, bet ieņēmumus no maksas pakalpojumiem – 96,50 miljonu latu apmērā.

Pie atšķirīgiem viedokļiem LPS un MK palika arī par nepieciešamo valsts budžeta dotāciju Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam: LPS to prasa 107,7 miljonu latu apmērā, bet MK to paredz 7,15 miljonu latu apmērā.

Puses vienojās paredzēt dotācijas no valsts budžeta: caur RAPLM valsts atbalsta programmai novadu infrastruktūras attīstībai – 60,55 miljonus latu; caur Bērnu un ģimenes lietu ministriju Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai, Jaunatnes politikas valsts programmas īstenošanai un Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai – 0,96 miljonus latu.

Puses arī vienojās izglītības un kultūras pasākumiem pašvaldībām no valsts budžeta paredzēt 304,29 miljonus latu. Taču LPS prasa pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu visai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām paredzēt valsts budžeta mērķdotāciju 20,20 miljonu latu apmērā un investīcijām 100 miljonus latu, kopā 120,20 miljoni latu, turpretī MK paredz mērķdotāciju tikai pirmskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12,10 miljonu latu apmērā un investīcijām 20,87 miljonus latu, kopā 32,97 miljonus latu.

Nesaskaņoti palika arī pušu viedokļi par pašvaldību kopējo minimālo finanšu nepieciešamību pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam 2008.gadam: LPS prasa to noteikt ne mazāku kā 872,1 miljons latu, bet MK paredz to noteikt ne mazāku kā 597,6 miljoni latu.

Puses vienojās plānot pašvaldību speciālo budžetu ieņēmumus no valsts budžeta valsts autoceļu programmas apakšprogrammas „Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)” 70,93 miljonu latu apmērā. Taču puses nevienojās par dotāciju zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam: atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 11.pantam LPS šo dotāciju pieprasa 75 miljonu 276 908 latu apmērā, bet MK to paredz tikai 60 miljonu 401 137 latu apmērā. Šāds MK viedokļa projekts par šo dotāciju pārkāpj Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, jo atsakās republikas pilsētām 35% apmērā kompensēt zaudējumu segšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

____________________________________________________________________

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pagastu, pilsētu, novadu un rajonu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 1991.gada 15.decembrī. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 96.pantu LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu, jo no valstī esošajām 553 pašvaldībām LPS ir iestājušās 528, to skaitā no 26 rajonu pašvaldībām LPS iestājušās visas 26; no 60 pilsētu pašvaldībām LPS iestājušās visas 60; no 432 pagastu pašvaldībām LPS iestājušās 408; no 35 novadu pašvaldībām LPS iestājušās 34.

Sagatavoja Dace Zvirbule, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, tālrunis 29356019, e-pasts dace.zvirbule@lps.lv

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha